LGBT Danmarks principprogram – vision, mission og værdier

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
En interesseorganisation på områderne kønsidentitet og seksuel orientering

Det oplevede og det udtrykte

Køn er mere end mand og kvinde. Seksuel orientering er mere end heteroseksualitet. Et samfund, der ikke anerkender det, er ekskluderende og diskriminerende.

Vi har alle en oplevelse af vores eget køn og af, hvilket køn, vi tiltrækkes af. Nogle af os opdager på et tidspunkt, at vi ikke passer til det køn, flertallet mener man har, eller ikke tiltrækkes af det køn, flertallet mener man tiltrækkes af. Vi kan så begynde at udtrykke det køn vi oplever, eller udtrykke vores tiltrækning af eget eller begge køn – at gå fra det oplevede til det udtrykte, at springe ud.

Biologien og juraen

Vores samfundsinstitutioner og lovgivning er i høj grad bygget op om forestillingen om, at verden består af hanner og hunner, der formerer sig med hinanden. Køn antages at være givet ved fødslen og være uforanderligt, parforholdet består af en mand og en kvinde, og en børnefamilie består af en far og en mor og deres børn. Juraen følger dette biologistiske grundsyn tæt. Der er lavet visse undtagelsesbestemmelser for kønsskifte og par af samme køn mv., men det er netop undtagelser. Det er selvfølgelig fordi, at for flertallet af befolkningen er det biologiske, det oplevede og det udtrykte køn et og det samme, ligesom flertallet tiltrækkes af det modsatte køn og skaber familier derefter.

Vi er uenige. Kønsidentitet og seksuel orientering er sociale og kulturelle fænomener. Vi anerkender, at der findes en biologisk side af køn i form af kromosomer, kropslige kønstegn osv., men ikke, at det biologiske køn står over det oplevede og udtrykte køn. Vi anerkender, at forplantningen har en biologisk side, men ikke at familien er defineret på basis af denne. Vi anerkender, at mange mennesker ønsker at bo i kernefamilier, men ikke at en kernefamilie skal bestå af kun en eller to voksne og eventuelle børn.

De tre søjler

LGBT Danmark har tre søjler:

Politisk arbejde: Gennem politisk arbejde på alle niveauer søger vi at fremme forståelsen og anerkendelsen af en inkluderende og mangfoldig opfattelse af kønsidentitet og seksuel orientering.

Rådgivning og oplysning: Gennem personlig rådgivning hjælper vi den enkelte til at forstå sig selv og sin situation. Det kan være både i forhold til personlige problemer mv. og i forhold til love og regler osv.
Gennem oplysnings‐ og informationsindsatser søger vi at sikre et højt vidensniveau i samfundet om LGBT‐personer.

Sociale aktiviteter: Ting sker, når mennesker mødes. Derfor skaber vi netværk og grupper. Da vores samlede gruppe er meget bred og sammensat, er der tit behov for og/eller lyst til at samles i mindre fora, fx lesbiske seniorer, transkønnede, kulturinteresserede bøsser, politiske biseksuelle eller børnefamilier.

 

LGBT Danmarks vision er

en verden og et samfund med lige muligheder for alle uanset kønsidentitet og seksuel orientering, og hvor dette udmøntes i menneskerettigheder, der tiltrædes og respekteres af alle.

Alle mennesker skal have lige muligheder for at udnytte deres potentiale til at forme deres liv og tilværelse til gavn for dem selv og samfundet. Også personer, som oplever at have en anden kønsidentitet eller seksuel orientering end flertallet, skal have disse muligheder til fulde.

Menneskerettigheder er en levende størrelse, som udvikles løbende i form af konventioner og praksis fra domstole mv. I et samfund, der giver lige muligheder til alle uanset kønsidentitet og seksuel orientering, er dette afspejlet i menneskerettighederne, som anerkendes af alle.

 

LGBT Danmarks mission er

– at arbejde på såvel lokalt, nationalt, europæisk som internationalt niveau for at samfundets
politiske, økonomiske, sociale og kulturelle strukturer udvikles til at anerkende og respektere
en mangfoldig og inkluderende opfattelse af kønsidentitet og seksuel orientering

– at være interesseorganisation og fortaler for personer, der diskrimineres på grund af
kønsidentitet eller seksuel orientering på et hvilket som helst niveau i samfundet

– at arbejde for den enkeltes tryghed og indflydelse til at leve og agere
i overensstemmelse med sin kønsidentitet og seksuelle orientering

Som organisation ønsker vi at udøve indflydelse på alle samfundsstrukturer for at skabe en inkluderende verden i forhold til kønsidentitet og seksuel orientering. Dette anser vi som en gevinst for både individet og samfundet. Når vi gør det, er det fordi der i dag er mennesker, der ikke har lige muligheder, og vi arbejder netop for at varetage denne gruppes interesser.

Rettigheder er hule, hvis ikke de kan udnyttes af dem, de vedrører. Alt for ofte ses, at personer ikke har mulighed for at udnytte en formel ret til at leve i overensstemmelse med sin kønsidentitet og seksuelle orientering. Derfor ønsker vi at sikre tryghed og give den enkelte muligheden for at øve indflydelse over sin egen tilværelse.

 

LGBT Danmark arbejder efter fire værdier:

‐ respekt for og anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed

‐ åbenhed, gennemsigtighed og inklusion i foreningens arbejde

‐ respekt for og anerkendelse af menneskerettigheder

‐ solidaritet med andre diskriminerede grupper

Samfundet er mangfoldigt, og den forskellighed skal respekteres og afspejles. Derfor skal ikke‐diskriminations‐ og ligebehandlingsprincipperne mainstreames og omsættes i al offentlig og privat virksomhed samt i udarbejdelsen af lovgivning og politikker.

Det er vigtigt for os, at foreningen er åben, gennemsigtig og baseret på et aktivt medlemsdemokrati for at give plads til mennesker og meninger. Kun sådan kan vi til stadighed udvikle os.

Menneskerettigheder er og skal være det fælles sprog, hvori vi formulerer rettigheder. Uden et fælles sprog kan intet opnås.

Diskrimination er grundlæggende det samme, uanset på hvilken baggrund den sker. Det er meningsløst at rangordne de mulige grunde for diskrimination, og det er formålsløst at bekæmpe diskrimination på grund af nogle grunde, men ikke på grund af andre. Al diskrimination må bekæmpes, også for at kunne imødegå multipel diskrimination.

 

LGBT Danmark baserer sit arbejde på to rettighedsprincipper:

– Individuelle rettigheder: Det enkelte individ har retten til at få anerkendt og respekteret
sin kønsidentitet og seksuelle orientering

– Samlivsrettigheder: Samfundet skal anerkende og respektere forskellige samlivsstrukturer

Et menneskes kønsidentitet og seksuelle orientering er resultatet af en personlig erkendelse. Det er aldrig op til andre at definere. Et menneskes kønsidentitet er baseret på et flerfacetteret køn: det biologiske, det oplevede og det udtrykte køn. Tilsvarende er den seksuelle orientering et udtryk for forholdet mellem den enkeltes oplevede køn og det udtrykte køn på den, vedkommende tiltrækkes af. Det er det oplevede og udtrykte køn og den oplevede og udtrykte seksuelle orientering, der skal være genstand for rettighedsformuleringer og lovgivning.

Mange mennesker lever sammen i familier, fx parforhold eller forældre med børn. Det skal være op til de enkelte at
definere familien. Familier kan se ud på mangfoldige måder: Det kan fx være par af forskelligt eller samme køn, flere
voksne personer, der lever sammen, en børnefamilie med to eller flere forældre. Familier skal have lige muligheder og
anerkendes ligeligt under hensyntagen til individuelle rettigheder, herunder børns rettigheder.

 

LGBT Danmarks strategier for at implementere sine mål er

‐ Lobbyarbejde på alle politiske niveauer: Lokalt, nationalt, europæisk og internationalt

‐ Synliggørelse af diskrimination på grund af kønsidentitet eller seksuel orientering

– Rådgivning og støtte til enkeltpersoner, grupper, institutioner og virksomheder

‐ Samarbejde med andre organisationer for diskriminerede grupper

– Vidensindsamling og ‐formidling

– Sociale netværk og grupper

– Oplysning og information

For at opnå vores mål er det nødvendigt med en bred indsats med mange virkemidler. Vi baserer alt vores arbejde på saglighed, så beslutningstagere og formidlere mv. får et

korrekt grundlag for deres virke, og så enhver er tryg ved at søge information og rådgivning hos os.