Vedtægter

Vedtægterne kan læses i deres fulde længde og kan hentes i PDF-format her: LGBT+ Danmarks vedtaegter 2020

VEDTÆGTER FOR LGBT+ DANMARK, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER, LESBISKE, BISEKSUELLE OG TRANSPERSONER

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er “LGBT+ Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner”.

Foreningens hjemsted er, hvor foreningens sekretariat forefindes.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og andre minoritetspersoner for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, og at arbejde for disses politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, ligestilling, sundhedstilstand og trivsel såvel nationalt som internationalt.

Foreningen arbejder for LGBT+ personer i alle aldre og livsperioder. Med et særligt fokus skal foreningen arbejde for børn og unge, der skal sikres den bedst mulige start på tilværelsen, og dermed også forbedre deres vilkår i senere perioder af livet.

Foreningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt, rådgivnings-, informations- og projektarbejde.

Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

§ 3. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens formål.

Foreningens medlemmer under 30 år kan optages i ungdomsafdelingerne. Alle møder i foreningen er, bortset fra ved behandling af personsager, i udgangspunktet åbne for foreningens medlemmer.

Foreningens medlemmer har, bortset fra ved behandling af personsager, adgang til foreningens arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale.

Foreninger eller organisationer, der arbejder specifikt med en LGBT+ dagsorden kan optages som medlemsforening af LGBT+ Danmark. Som medlemsforening har man én plads med stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemmer tilhørende en lokalforening er samtidig medlem af LGBT+ Danmark. Støttemedlemskab kan tildeles enkeltpersoner, organisationer, institutioner, foreninger, private virksomheder, forbund eller andre sammenslutninger, som kan tilslutte sig foreningens formål og som ønsker at bidrage til gennemførelsen af foreningens arbejde.

Et støttemedlemskab giver ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Medlemmer og personer der deltager i foreningens aktiviteter og tilbud skal følge foreningens adfærdskodeks.

Adfærdskodekset gennemgås og vedtages af generalforsamlingen.

§ 4. Udelukkelse og eksklusion

Såfremt bestyrelsen vurderer, ved 2/3 flertal, at en person, der deltager i foreningens arbejde eller tilbud, aktivt modarbejder foreningens formål og virke eller bryder foreningens adfærdskodeks, kan denne indstilles til eksklusion.

Eksklusionen kan besluttes efter en høringsproces, hvor personen med evt. bisidder indkaldes til et møde på baggrund af en skriftlig indkaldelse, hvor de væsentligste kritikpunkter fremgår.

Bestyrelsen skal behandle alle klager om brud med foreningens adfærdskodeks. Klagerne behandles fortroligt, og bestyrelsen skal fortælle den, der indgiver klagen deres vurdering. Hvis klagen omhandler et bestyrelsesmedlem, deltager denne ikke i vurderingen, og kan ekskluderes på lige fod med andre medlemmer.

Et støttemedlem kan også ekskluderes såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemskabsindehaveren bryder foreningens adfærdskodeks, efter ovenstående høringsproces.

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinært generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tid og sted for ordinært generalforsamling samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Det tilstræbes at generalforsamlingen afholdes på skiftende lokationer i landet, dog mindst hvert 3. år vest for Storebælt. Generalforsamlingen kan under særlige omstændigheder afholdes virtuelt. Ved fysisk afholdelse skal der sikres mulighed for virtuel deltagelse.

Endelig indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og skal indeholde foreningens beretning, forslag til forretningsorden for generalforsamlingen, indkomne forslag, forslag til fremtidigt arbejde, budgetter og en kommenteret gennemgang af foreningens reviderede årsregnskab.

Landsmødet har som minimum følgende dagsorden:

Generalforsamlingen har som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af årsprogram
 7. Fremlæggelse af politisk program
 8. Godkendelse af landsforeningens budget
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
En generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, som, inden generalforsamlingen begynder, har indbetalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved underskrevet fuldmagt, dog kan hver person maksimalt medbringe 2 fuldmagter.

Til generalforsamlingsbeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer og beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog 2/3 stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer forlanger det samt ved personvalg.

Valgprocedure
Generalforsamlingen vælger 9 medlemmer til bestyrelsen for 2-årige perioder, således at 5 henholdsvis 4 afgår hvert andet år.

Forpersonen vælges ved direkte afstemning på generalforsamlingen. Dernæst vælges de øvrige medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstforperson på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ved valg til den resterende bestyrelse har hvert stemmeberettiget medlem et antal stemmer der svarer til de pladser, der skal udfyldes minus én.

Ethvert medlem kan kandidere til bestyrelsen ved opstilling på generalforsamlingen.

Valg til enhver post i bestyrelsen kræver mindst 10% af de afgivne stemmer. Er der efter første valgrunde ikke tilstrækkeligt med kandidater, der har modtaget 10% af de afgivne stemmer foretages en valgrunde mere. Er der efter anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt antal kandidater, der har modtaget mindst 10% af de afgivne stemmer står pladserne tomme.

Generalforsamlingen vælger op til 2 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til det førstkommende ordinære generalforsamling.

Såfremt flere ledige pladser end de 4 henholdsvis 5 skal udfyldes ved en generalforsamling tildeles de 4 hhv. 5 kandidater, som får flest stemmer, mandaterne på to-årige perioder, mens de resterende tildeles mandaterne på en halv valgperiode dvs. ét år.

§ 6. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, ledsaget af en til generalforsamlingen motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt den motiverede dagsorden.

En bestyrelse valgt på en ekstraordinær generalforsamling afgår på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af forperson, næstforperson og op til 7 menige medlemmer. Til bestyrelsesmøder deltager sekretariatschefen, en repræsentant for LGBT+ Ungdom samt ved relevante punkter en medarbejderrepræsentant – disse deltager uden stemmeret.

Forpersonen er øverste ansvarlig for, at LGBT+ Danmark arbejder for at indfri sit formål. Efter hver generalforsamling udarbejdes en funktionsbeskrivelse for forperson, næstforperson, forretningsudvalg samt en ansvarsfordeling i bestyrelsen.

Bestyrelsen har følgende overordnede opgaver:

 • Fremme af foreningens formål
 • Udarbejde foreningens strategi
 • Påse, at foreningens organer arbejder inden for foreningens vedtægter
 • Repræsentere foreningen og foreningens medlemmer
 • Realisere foreningens politiske program
 • Fastlæggelse af rammerne for foreningens organisatoriske arbejde
 • Ansætte sekretariatschef for LGBT+ Danmark
 • Økonomi
 • Koordinere pressehenvendelser
 • Udpege en GDPR-ansvarlig
 • Kontakt til grupper og medlemmer

 

Bestyrelsens organisering
Hvis forpersonen eller næstforpersonen afgår i valgperioden, konstituerer bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny forperson eller næstforperson indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst fire medlemmer.

Forretningsudvalget må dog aldrig udgøre halvdelen eller mere af bestyrelsen. Intet bestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i foreningen.

Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.

Bestyrelsens arbejdsgang
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter eller godkender politiske udvalg til kvalitetssikring og udvikling af foreningens politiske program, afholdelse af arrangementer, samt til sparring med sekretariatets medarbejdere i det daglige politiske arbejde.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der findes et kommissorium, der anviser retningslinjer og arbejdsbeskrivelse for hvert af de politiske udvalg. De politiske udvalg udvikler i samarbejde med politik på deres respektive områder. En politik er gældende, når denne er godkendt af bestyrelsen eller vedtages som en del af det politiske program.

Herudover kan bestyrelsen nedsætte eller godkende andre udvalg, arbejdsgrupper eller lign.

Bestyrelsens mødedagsordener og -referater skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer. Dog skal personfølsomme oplysninger tilbageholdes.

Bestyrelsen træffer beslutning om et udvalg eller en arbejdsgruppes opløsning efter disse er blevet hørt.

Bestyrelsen skal sikre tydelig, rettidig og relevant intern kommunikation til foreningens medlemmer.

Bestyrelsen skal sikre, at der gennem relevante medier orienteres såvel indadtil som udadtil om beslutninger og debatter i foreningen samt løbende orienteres om foreningens aktiviteter.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede (online tilstedeværelse er også gældende), herunder forpersonen eller næstforperson. Til beslutninger kræves almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Tegningsregler

Foreningen tegnes i retsforhold af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være forpersonen.

Bestyrelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være eneprokura.

 § 9. Sekretariatet
LGBT+ Danmarks daglige ledelse varetages af den ansatte sekretariatschef i samarbejde med forpersonen. Den nærmere beskrivelse af samarbejdet skal fremgå af en opgavefordeling, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Sekretariatschefen ansættes af bestyrelsen, er daglig leder af sekretariatet og virker under ansvar over for bestyrelsen. Sekretariatschefen ansætter foreningens medarbejdere i henhold til samarbejdsbeskrivelsen.

Ansættes der leder med personaleansvar, skal det godkendes af bestyrelsen.

Sekretariatet er sekretariat for alle foreningens organer.

§ 10. Økonomi

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi.

Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder et budget for foreningen, som forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse i en kommenteret form på den ordinære generalforsamling.

Medlemskontingentet for personlige medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Fordelingsnøglen mellem landsforeningen og lokalforeninger af LGBT+ Danmark fastsættes af sekretariatet. Kontingentet for støttemedlemskab og medlemsforeningsmedlemskab fastsættes af sekretariatet.

Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter må kun anvendes til det angivne formål. Arv og gaver, der modtages under forudsætning af anvendelse til særlige formål, skal anvendes til disse formål, så længe disse formål er i overensstemmelse med foreningens mål.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske, såfremt det godkendes af bestyrelsen med 2/3 flertal af den samlede bestyrelse og vedtages af generalforsamlingen.

Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue

§ 11. Ungdomsafdelinger

Ungdomsafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål.

Ungdomsafdelingernes vedtægter fastsættes på afdelingens generalforsamling.

Ungdomsafdelingerne har fuldt selvstyre inden for rammerne af en samarbejdsaftale.

Ungdomsafdelingernes bestyrelser er ansvarlige for afdelingernes aktiviteter og økonomi.

 

§ 12. Lokalafdelinger

En lokalforening arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål.

En lokalforening dækker et geografisk område, som fastsættes af sekretariatet.

En lokalforening har årlig generalforsamling og egne vedtægter, der følger LGBT+ Danmarks retningslinjer herfor, hvilke er fastsat af sekretariatet.

§ 13. Arkiver

Foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, må ikke destrueres.

Arkiverne skal opbevares i henhold til foreningens arkivreglement.

Bestyrelsen vedtager foreningens arkivreglement. t.

§ 14. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er 4/5 stemmeflertal af de afgivne stemmer herfor.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler en humanitær organisation, hvis muligt en organisation der arbejder med LGBT+ personer. Den siddende bestyrelse beslutter hvilken organisation.

Ved opløsning overdrages foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, til Rigsarkivet.

Midlertidig tillægsparagraf gældende fra generalforsamling 2020 til generalforsamling 2021:

Ungdomsafdelingen LGBT+ Ungdom lægges sammen med LGBT+ Danmark, og den fælles bestyrelse går under benævnelsen Bestyrelse. Den fælles Bestyrelse består midlertidigt af 11 bestyrelsesmedlemmer, inkl. forpersonen, og desuden 2 suppleanter.

Af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er 4 pladser, og desuden 1 suppleantplads, forbeholdt unge under 30 år. Den fælles bestyrelse arbejder hen mod et sæt fælles vedtægter, samt organisering og arbejdsgange, der afspejler sammenlægningen af LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom frem mod generalforsamlingen i 2021.

Denne tillægsparagraf er gældende frem mod LGBT+ Danmarks næstkommende generalforsamling i 2021.

—————————————-

Vedtaget på generalforsamlingen afholdt online den 31. oktober 2020.