Informeret samtykke til behandling af transkønnede

Transkønnede skal have selvbestemmelse, når det kommer til behandling i sundhedssystemet. LGBT Danmark arbejder for et decentralt behandlingstilbud udført af de bedst kvalificerede kræfter.

Informeret samtykke
LGBT Danmark har allerede for år tilbage fastlagt sin politik på transområdet. Skønt den er blevet justeret og præciseret enkelte gange – ikke mindst på grund af de resultater, vi har opnået – har den i store træk været uforandret. Et helt centralt element i politikken er, at adgang til behandling skal baseres på informeret samtykke. Det er LGBT Danmarks opfattelse, at transkønnede er bedst til selv at træffe personlige beslutninger. Det var præcis det, der var baggrunden for vores arbejde med at skabe frit juridisk kønsskifte. Den transkønnede skal have lov til at bestemme over egen krop. Som transkønnet ved man bedst selv, om man er transkønnet. Det behøver man ikke et sundhedssystem til at fortælle, men man behøver et sundhedssystem til at yde den bedst mulige behandling.

Nye problemer
I gennem tre årtier frem til 2012 behandlede privat praktiserende speciallæger transkønnede med kønshormoner. En praksis, der har fungerede uden nævneværdige problemer, indtil Sundhedsstyrelsen i 2012 valgte at løse et hypotetisk problem med en vejledning, der nu medfører reelle problemer. Amnesty udgav i foråret en rapport om forholdene for transkønnede i sundhedsvæsenet. LGBT Danmark bidrog til rapporten, som har fokus på Sexologisk Klinik. Rapporten dokumenterer de dårlige oplevelser, som en lang række personer har haft på klinikken, og er et væsentligt bidrag til at skabe forståelse for, at der er behov for forandringer.

Bedst kvalificerede
Det skal være de mest kvalificerede, der leverer ydelserne, og leverandører fra hele landet skal have en reel mulighed for at kunne levere de ydelser, de er kvalificerede til. LGBT Danmark arbejder benhårdt på at få ændret betingelserne for behandling, så fx. speciallæger vil kunne forestå hormonbehandling, og så der kan skabes rådgivningstilbud.
Det er meningsløst, at behandling skal ‘monopoliseres’ på en bestemt klinik, som tilfældet er i dag. Vi har peget på, hvad den strukturelle årsag er, nemlig specialeplanlægningen. Så længe man fortolker enhver transrelateret behandling af transkønnede som værende højt specialiseret, skaber man nogle kunstige bindinger, der medfører monopolisering.

Vi ser dialog som vejen frem
At forandre sundhedsvæsenet er en kompleks proces, fordi der er så mange parter og så mange afhængigheder. Det er nødvendigt med en mangesidet indsats målrettet de enkelte beslutningsorganer. Vi kan ikke ændre systemet fra den ene dag til den anden, selvom vi gerne ville. Vi ved, at det desværre kommer til at tage noget tid at gennemføre de grundlæggende forandringer, vi ønsker. Men vi vil også se resultater på den korte bane. Derfor er vi i dialog med alle med henblik på at drøfte de elementer, de hver især har ansvar for. Vi taler med både regionen, Sundhedsstyrelsen og Folketinget. Vi er også i dialog med myndighederne om behandlingen på Sexologisk Klinik med henblik på at sikre rettigheder og hurtig og effektiv behandling for de, der er i forløb. Vi er derfor også glade for at kunne konstatere, at der allerede nu gennemføres forandringer, forenklinger og effektiviseringer på Sexologisk Klinik efter de retningslinjer, vi har drøftet med dem.

Mange års resultater
LGBT Danmark er en organisation, der arbejder målrettet på at forandre samfundet med henblik på at forbedre LGBTI-personers rettigheder og vilkår. Det sker gennem direkte dialog med myndigheder og beslutningstagere på alle niveauer. Som en del af vores indsats for transkønnede, har vi samarbejdet indgående med organisationer og politikere, så transkønnethed ikke længere betragtes som en psykisk sygdom. Vi har haft drøftelser med ordførere fra næsten alle partier og har været i dialog med Sundheds- og Ældreudvalget. Den store indsats har betydet, at forslaget om at fjerne transkønnethed fra afsnittet om psykiske sygdomme har samlet et bredt flertal af partierne. Målet er, at det bliver en realitet senest 1. Januar 2017.

Søren Laursen (forperson) og LindaThor Pedersen (transpolitisk talsperson)

Læs hele LGBT Danmarks transpolitik her >>